Fastighetsägare

I bostadsrätter och flerfamiljshus har fastighetsägaren ansvar att ordna avfallsinsamling.


Bostadsrättsföreningar och de som äger flerbostadshus måste se till att de boende kan lämna sina sopor ifrån sig nära sin bostad.

Fastighetsinnehavares ansvar

Kommunen kan i sina avfallsföreskrifter bestämma att fastighetsinnehavare ska sortera ut grovavfall och hålla det skilt från annat avfall. Med fastighetsinnehavare avses såväl ägare till enskilda fastigheter som ägare till flerfamiljshus.

Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren får själva avgöra hur utsorteringskravet ska tillgodoses, på eller i anslutning till fastigheten (särskilt utrymme i byggnad, abonnera på hämtning med visst intervall, miljöhus på fastigheten eller gemensamt med annan fastighet etc). Kommunen kan inte ställa krav på hur utsorteringskravet ska uppfyllas.

Eftersom avfallsföreskrifterna är tvingande föreskrifter kan inte en fastighetsägare i hyresavtalet avtala bort skyldigheten att tillhandahålla utsortering av grovavfall som sådan.

Fastighetsägare får själva köra grovavfall till kommunens återvinningscentral. Detta strider inte mot kommunens ensamrätt att borttransportera kommunalt avfall när den möjligheten är reglerad i kommunens avfallsföreskrifter.Senast uppdaterad: 2021-07-02