Ordlista

Här finns förklaringar till många ord och uttryck med koppling till avfall.


AB C DEFGHI J KLM N OP Q RST U V X Y Z Å Ä Ö

Aerob behandling Behandling av bioavfall med tillgång till/tillförsel av syre, exempelvis kompostering

Anaerob behandling Behandling av bioavfall utan tillgång till/tillförsel av syre, exempelvis rötning

Aska Se rökgasreningsrest respektive slagg

Avfall Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med, avser att eller är skyldig att göra sig av med (se 15 kap 1 § Miljöbalken)

Avfallsminimering Se förebyggande

Avfallshierarkin Se avfallstrappan

Avfallstrappan EU:s gemensamma prioritering som visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör användas för att minimera miljöpåverkan. Översta steget är Förebyggande – minska avfallets mängd och farlighet, därefter följer Förberedelse för återanvändning, Återanvändning, Materialåtervinning, Annan återvinning – exempelvis energiåtervinning och sist Bortskaffande – exempelvis genom deponering.

Bala Packa samman och eventuellt binda samman till balar, till exempel inför mellanlagring eller för att få ett lätthanterligt material

BAT Best Available Technology (bästa tillgängliga teknik), rättesnöre för vilket system som ska väljas utifrån ett miljöperspektiv med hänsyn till vad som kan anses ekonomiskt rimligt

Bioavfall Biologiskt lättnedbrytbart avfall, dvs. den del av det organiska avfallet som på kort tid kan brytas ner i biologiska processer, exempelvis mat- och trädgårdsavfall (jämför organiskt avfall)

Biogas Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvudsakligen bestående av metan och koldioxid. Kan produceras i rötkammare eller uppstå exempelvis i en deponi (se även deponigas och rötning)

Biogödsel Ett organiskt gödselmedel, med ett högre näringsvärde än kompost, som bildas efter rötning av organiskt avfall från livsmedels- och foderkedjan

Till sidans början

Biologisk återvinning Återvinning av humus, näring och/eller energi ur bioavfall genom kompostering eller rötning

Biologiskt avfall Se bioavfall

Bortskaffande Sådana förfaranden som anges i bilaga 5 till Avfallsförordningen, bland annat deponering

Bring-system Insamling av källsorterat avfall på en central plats, exempelvis återvinningsstation, i motsats till hämtning vid fastigheten

Brännbart avfall Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat

Bygg- och rivningsavfall Avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad

Deponi Kontrollerat upplag för avfall som inte avses flyttas

Deponicell Del av deponi avdelad mot kringliggande områden, ofta ämnad för en viss typ av avfall

Deponigas Biogas som bildas i en deponi

Dioxin Samlingsnamn för 210 klororganiska föreningar, varav 17 stycken är mycket giftiga och anrikas i fettvävnad

Elektriskt och elektroniskt avfall Avfall med sladd eller batteri, inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion

Energiåtervinning Tillvaratagande av el/värme som alstras i en anläggning för avfallsförbränning eller av gas från organiska ämnen, till exempel i en rötningsanläggning eller på en deponi

Till sidans början

Farligt avfall Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, till exempel giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt

Fastighetsnära insamling Insamling vid fastighetsgränsen eller vid överenskommen eller anvisad plats inom rimligt avstånd från fastigheten

Förebyggande av avfall Åtgärder för att förhindra att avfall uppkommer, exempelvis genom minskad konsumtion eller delat ägande (se även avfallstrappan)

Förpackning Alla konstruktioner som används för att innehålla, skydda, leverera och presentera en vara 

Grovsopor/grovavfall Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl

Grönavfall Park- och trädgårdsavfall

Humus Organisk substans i framför allt jord och torv, i odlingar ofta kallad mull

Hushållsavfall Tidigare benämning på avfall som kommer från hushåll och liknande avfall från annan verksamhet, exempelvis butiker och restauranger. Sedan augusti 2020 benämns detta avfall som kommunalt avfall. 

Icke brännbart avfall Avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs, exempelvis sten och metall

Industriavfall Se verksamhetsavfall

Inert avfall Avfall som inte kan ge upphov till störande reaktioner med ämnen det kommer i kontakt med, exempelvis sten och grus

Insamling Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport

Till sidans början

Kompostering Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under förbrukning av syre (jämför rötning)

Kommunalt avfall Avfall som kommer från hushåll och liknande avfall från annan verksamhet, exempelvis butiker och restauranger

Konsumentnära insamling Insamling på fasta eller ambulerande platser som allmänheten besöker frekvent, exempelvis butiker (jämför fastighetsnära insamling)

Källsortering Sortering eller separering av avfall på samma plats där avfallet uppkommit, till exempel i hushållet (jämför MRF)

Kärl- och säckavfall Den del av avfallet från hushåll som läggs i kärl eller säck, det vill säga exklusive avfall till materialåtervinning, grovavfall och farligt avfall

Lakvatten Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller innehålls av avfall under deponering, mellanlagring eller transport

Liner Tätning i deponi, ofta bestående av fler lager, för att förhindra nederbörd att tränga ner i deponin eller samla upp lakvatten

Lättnedbrytbart avfall Avfall som lämpar sig för kompostering eller rötning

Matavfall Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och livsmedelsindustrin) som inte gått till konsumtion, såväl nödvändigt matavfall som matsvinn (se även matsvinn)

Materialåtervinning Se återvinning

Matsvinn Onödigt matavfall som hade kunnat ätas om det hanterats på rätt sätt och ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar och rester i förpackningar

Miljöstation Mindre anläggning för mottagning av hushållens farliga avfall

MRF (Materials recovery facility) anläggning för central sortering av blandat avfall, vanligt i exempelvis Tyskland (jämför källsortering)

Organiskt avfall Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall (jämför bioavfall)

Till sidans början

Producent Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige, fyller en förpackning eller säljer en vara eller en förpackning (varuproducent) eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (avfallsproducent)

Producentansvar Producenters ansvar för vissa utpekade produkter under hela dess livscykel inklusive design, produktion och omhändertagande som avfall på ett miljömässigt godtagbart sätt

Rökgasreningsrester Samlingsnamn för en finkorning fraktion som uppstår vid rening av rökgaserna och består av pannaska, flygaska, filterkaka från slangfilter samt slam. Rökgasreningsresterna deponeras som farligt avfall.

Rötning Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för bioavfall där biogas och biogödsel bildas (jämför kompostering)

Slagg, slaggrus Material som inte är brännbara eller inte förångas vid förbränning, till exempel glas, porslin, järnskrot och stenliknande material (grus med mera). Sedan större föremål samt metallrester sorterats bort och materialet siktats får man slaggrus.

Tidningar/trycksaker/returpapper Tidningar och trycksaker såsom dags- och veckotidningar, tidskrifter, direktreklam, telefon- och postorderkataloger, pocketböcker och liknande produkter av papper - dock inte kuvert

Tillsyn Kontroll från myndighet över verksamhet som bedriver viss verksamhet, särskilt miljöfarlig sådan

Täckning Material på deponi, ofta i flera lager, för att dränera lakvatten, förhindra regnvatten att tränga ner och ibland för att hindra avfallet att blåsa iväg. Mellantäckning läggs mellan lager av avfall, sluttäckning i ett tjockare lager överst, ibland med en avslutande plantering.

Verksamhetsavfall Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess, exempelvis vid en industri

Vitvaror Vanligen större hushållsprodukter typ diskmaskin, tvättmaskin och kylskåp. Någon absolut definition finns inte.

Återanvändning Användning av en kasserad produkt utan föregående förädling

Återvinning Användning av material, näringsämnen eller energi från avfall

Återvinningscentral, ÅVC Bemannad större anläggning för mottagning av grovavfall, trädgårdsavfall etc. Återvinningscentraler kan också kallas återvinningsgård, retur- eller kretsloppspark, återbruk med mera.

Återvinningsstation, ÅVS Obemannad mindre station för mottagning av förpackningar, tidningar och andra trycksaker. 

Till sidans början

Källor: Avfall Sverige, Svensk avfallsterminologi (1998, AFR-rapport 217), 1000 Terms in Solid Waste Management (1992, ISWA) samt Svensk Författningssamling och Naturvårdsverkets FörfattningssamlingSenast uppdaterad: 2021-07-02