Farligt avfall

Följ farligt avfall från insamling till behandling eller säker förvaring.


Olika sorters farligt avfall behandlas på olika sätt. Därför är det viktigt att hålla isär dem. Det måste du hjälpa till med när du lämnar det ifrån dig.

När det farliga avfallet lämnas in identifieras innehållet. I synnerhet avfall som inte ligger i sin originalförpackning bör därför märkas innan det lämnas till insamling. Vissa avfall kan reagera med varandra och bli explosiva, omvandlas till lättflyktig gas eller på annat sätt övergå i en farligare form. Därför är det viktigt att de hålls väl åtskilda.

Paketering

Kemikalier och liknande avfall hälls över i större fat för vidare transport till slutlig behandling. Övrigt avfall paketeras också om för att transporten ska ske på ett säkert sätt.

Behandling

Det mesta av det organiska farliga avfallet, exempelvis bekämpningsmedel, bränns i specialbyggda förbränningsanläggningar. Förbränningstemperaturen är högre och avfallet förbränns under längre tid än i vanliga anläggningar för avfallsförbränning. Reningen av rökgaserna är också mer avancerad.

Syror och alkaliskt avfall renas på våtkemisk väg eller genom neutralisering. Vid neutralisering kan farliga tungmetaller silas bort. Efter våtkemisk rening kan vissa syror och alkalier återvinnas.

Övrigt farligt avfall läggs på deponier som är särskilt byggda för att kunna ta emot farligt avfall. Kvicksilverhaltigt avfall kommer, enligt ett beslut av regeringen, att slutförvaras i bergrum.Senast uppdaterad: 2020-11-27