Miljömål

Sveriges riksdag har satt som mål att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta, utan att orsaka ökade miljö-och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det betyder också att vi behöver minska vår svenska konsumtions bidrag till klimat- och miljöpåverkan i andra länder.


I ett antal strecksatser beskrivs vad som behöver vara uppfyllt för att vi ska nå generationsmålet. Det innebär att kretsloppen är  resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen och att konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Det finns vidare 16 miljökvalitetsmål som närmare beskriver innebörden av generationsmålet. Ett av dessa mål är ”En god bebyggd miljö”. För att målet ska anses vara uppnått finns det ett antal preciseringar, varav en handlar om avfall:

”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.”

Regeringen har också antagit 24 etappmål för att underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Etappmålen identifierar en önskad samhällsomställning. Det finns två etappmål om avfall:

  • Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan
    Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.
  • Ökad resurshushållning i byggsektorn
    Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.

För att vi ska klara målsättningen att avfallet ska förebyggas och resurserna i avfallet ska tas tillvara i så hög grad som möjligt behöver vi bli bättre på att hantera våra saker på ett mer hållbart sätt. Statistiken visar att avfallsmängderna ökar. 

 Senast uppdaterad: 2021-07-02