Avfallet styrs i rätt riktning

För att nå miljömålen och styra avfallet till en behandling som bäst tar tillvara material och energi har flera olika beslut fattats:

 • förbud att deponera utsorterat brännbart avfall från 2002
 • förbud att deponera organiskt avfall från 2005
 • skatt på avfall som deponeras
 • producentansvar för särskilda varugrupper
 • skyldighet att sortera ut batterier, elavfall, ljuskällor (glödlampor och liknande), returpapper och förpackningar.

Syftet med producentansvar är att få produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen. Lagstadgat producentansvar finns i dag för:

 • returpapper som tidningar och andra trycksaker
 • förpackningar
 • elektriskt och elektroniskt avfall
 • däck
 • bilar
 • batterier

Dessutom finns det frivilliga producentansvar på kontorspapper och lantbruksplast.

Ekonomiska styrmedel kan också styra avfallet rätt, till exempel bidrag för skrotning av gamla bilar, bidrag till investeringar för nya miljöriktiga metoder att behandla avfall, skattebefriade produkter, exempelvis biogas, eller billigare renhållningsavgift för de som sorterar ut mycket avfall till återvinning.

Läs mer om producentansvaret.

Läs mer om EUs miljömål och aktuella avfallsfrågor på miljökommissionens hemsida.